Nieuw Howtoplay speelgoedboxen. Bestel ze nu op howtoplay.eu

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Howtotalk (hierna te noemen: leverancier) en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, hierna te noemen: training.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.
1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Annuleren: Het beëindigen van de opdracht voor een training of verplaatsen van het startmoment van de training.
1.4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand nadat opdrachtgever via de webshop van Howtotalk het inschrijfformulier heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de leveringsvoorwaarden en het verschuldigde trainingsgeld heeft betaald via iDeal waarna het trainingsgeld door Howtotalk is ontvangen. Hierna is de inschrijving voltooid en is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
3.3 Bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50 % van het trainingsgeld te voldoen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken voor de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het trainingsgeld te voldoen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4: Annulering door de leverancier en uitval wegens ziekte trainer
4.1 Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag.
4.2 Bij uitval wegens ziekte van de trainer wordt de vervallen training in de regel aan het einde van de training ingehaald.

Artikel 5: Vervanging en afwezigheid
5.1. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van leverancier op grond van artikel 4.
5.2 In geval van afwezigheid van de opdrachtgever bij een of meerdere (delen van) de training bestaat geen mogelijkheid om deze in de toekomst opnieuw te volgen.

Artikel 6: Aantal deelnemers
Een training bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. In incidentele gevallen behoudt de leverancier zich het recht voor om van het minimum of maximum aantal deelnemers af te wijken.

Artikel 7: Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 8: Betaling
8.1 Opdrachtgever betaalt het verschuldigde trainingsgeld voorafgaand aan de training in de webshop van Howtotalk via iDeal. Na invulling van het inschrijfformulier en akkoord gaande met de leveringsvoorwaarden en na ontvangst van het trainingsgeld door Howtotalk via iDeal is de inschrijving voltooid en wordt een factuur verstuurd via e-mail. Deelname aan de cursus kan uitsluitend indien de betaling van de training voorafgaand aan de aanvangsdatum van de training is voltooid via iDeal en ontvangen door Howtotalk.
8.2 De literatuur die bij de training gebruikt wordt, is in het trainingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Bij producten:
9.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
9.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De leverancier mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
9.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
9.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
9.5 Indien de leverancier de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 10: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
10.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 11: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
11.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk per e-mail binnen de bedenktermijn aan de leverancier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de leverancier.
11.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier. Dit hoeft niet als de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
11.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
11.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de leverancier niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de leverancier aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
11.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12: Verplichtingen van de leverancier bij herroeping
12.1 Als de leverancier de melding van herroeping door de consument schriftelijk per e-mail mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
12.2 De leverancier vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de leverancier aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
12.3 De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
12.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding
Leverancier heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 14: Auteursrecht
14.1 Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
14.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.

Artikel 15: Overname van personeel & inhuur van zelfstandigen
De trainers van leverancier zijn tijdens het dienstverband dan wel opdrachtperiode en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband dan wel opdrachtperiode aan onder meer een relatiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van leverancier mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten leverancier om, ex-werknemers van leverancier in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde. Hetzelfde geldt tevens voor door leverancier ingehuurde zelfstandigen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
Leverancier aanvaardt geen enkele directe of indirect aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade voortvloeiend uit de gegeven cursus, inclusief diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.